Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia 2017

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na działkach nr ewid. 347/2, 346/2, 454, 346/1 w miejscowości Krowic 2017-12-29
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą.: Budowa linii kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z przyłączem typu YAKXS 4 x 2017-12-29
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa (odtworzenie) zbiornika retencyjnego w leśnictwie Budomierz na działce nr ewid. 61 2017-12-28
  Obwieszczenie o wydaniu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie postanowienia dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pod nazwą: Budowa dwóch zbiorników retencyjnych w leśnictwie Sikorówka na działk 2017-12-28
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów-Lubaczów-Granica Państwa 2017-12-28
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów-Lubaczów-Granica Państwa 2017-12-28
  Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową ob 2017-12-28
  Obwieszczenie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową drogi dojazdowej w celu urządzen 2017-12-22
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pod nazwą: Budowa dwóch zbiorników retencyjnych w leśnictwie Sikorówka na działkach nr ewid. gruntów: 676, 677 w miejscowości Opak 2017-12-21
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą.: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Poety Ks. Jana Twardowskiego o część dydaktyczną wraz z 2017-12-21
  Obwieszczenie o postanowieniu wydanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z 2017-12-20
  Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 13.12.2017 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa linii kablowe 2017-12-15
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą.: Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na działce nr ewid. 235/3 2017-12-07
  Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową 2017-12-07
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą.: Rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na działkach nr ewid. 34 2017-12-06
  Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku szatni sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 416 w miejscowości Lisie Jamy 2017-12-01
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku szatni sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 588/3 w miejscowości Wólka Krowicka 2017-12-01
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa dwóch zbiorników retencyjnych w leśnictwie Sikorówka na działkach o nr 2017-11-29
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa (odtworzenie) zbiornika retencyjnego w leśnictwie Budomierz na działce o 2017-11-29
  Obwieszczenie o postanowieniu wydanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze powiat 2017-11-27
  Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 22.11.2017 w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą:Rozbudowa linii napowietrznej o 2017-11-23
  Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 22.11.2017 w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa linii kablowej oświe 2017-11-23
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej n/N YAKXS 4×120mm2, przyłącza kablowego YAKXS 4×35 mm2 ora 2017-11-23
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów – Lubaczów 2017-11-16
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa o zgromadzeniu dowodów i materiałów, możliwości zapoznania się stron z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku wznowionego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację pr 2017-11-16
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów 2017-11-16
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 536, 437/10, 477 w miejscowości Budomierz 2017-11-16
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. poety ks. J. Twardowskiego o część dydaktyczną 2017-11-14
  Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukraini 2017-11-09
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą.: Budowa budynku szatni sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 4 2017-11-08
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą.: Budowa budynku szatni sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 5 2017-11-08
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej na dzia 2017-11-02
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej na działc 2017-11-02
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania Zarządowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w ramach inwestycji pod nazwą „Budo 2017-10-31
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie/przebudowie drogi wojewódzkiej 867 w ramach zadań: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – 2017-10-31
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie/przebudowie drogi wojewódzkiej 867 w ramach zadań: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodyck 2017-10-31
  O b w i e s z c z e n i e Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 30 października 2017 r. o sporządzeniu projektu zmiany zarządzenia z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Hor 2017-10-31
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej I-go stopnia o przepustowości Q = 3150 Nm3/h w miejscowości Młodów, gm. Lubaczów na działce nr e 2017-10-26
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą.: Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 536, 437/10, 477 w miejscowości Budomierz 2017-10-24
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu LBC7002_A wraz z urządzeniami towarzyszącymi” na działce nr ewi 2017-10-12
  Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 10.10.2017 w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na d 2017-10-11
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa budynku szatni sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz 2017-10-10
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa budynku szatni sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz 2017-10-10
  Obwieszczenie Wójta Gminy Lubaczów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „CMENTARZ DĄBKÓW” 2017-10-10
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu przez PPIS w Lubaczowie opinii i o wydaniu postanowienia, w którym stwierdzono brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w toku przedmiotowego postępow 2017-10-10
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu LBC70O4_A wraz z urządzeniami towarzyszącymi” na działce 2017-10-06
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, ws. wydania opinii dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Przebudowa/rozbu 2017-10-04
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą.: Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej I-go stopnia o przepustowości Q = 3150 Nm3/h w miejs 2017-10-03
  Obwieszczenie o postanowieniu wydanym przez Starostę Lubaczowskiego uzgadniającym pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 2017-09-21
  Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „SZCZUTKÓW - PREWEDY” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-09-21
  Projekt zmiany nr 1/2015 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-09-21
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu LBC7002_A wraz z urządzeni 2017-09-20
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów 437/10, 477, 536 poło 2017-09-20
  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie/przebudowie drogi wojewódzkiej 867 w ramach zadań: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodyck 2017-09-19
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu LBC7004_A wraz z urządzen 2017-09-14
  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1/2015 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów 2017-09-13
  Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 1/2017 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów 2017-09-13
  Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „SZCZUTKÓW – PREWEDY” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-09-13
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 z przyłączem gazowym PE-dn 25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Dąbków na działkach n 2017-09-12
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie inwestycji pn Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu LBC7002_A wraz z urządzeniami towarzyszącymi 2017-09-08
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa 2017-09-08
  Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 07.09.2017 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa stacji bazow 2017-09-08
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej I-go stopnia o przepustowości 2017-08-31
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z przyłączami typu YAKXS 4 x 35 mm2 na działkach nr ewid. gruntów: 926, 930, 1350/2, 1001/ 2017-08-29
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4 x 35 mm2 wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi na działkach nr ewid. gruntów: 2017-08-29
  Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 16.08.2017 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą Budową sieci gazowej 2017-08-28
  Obwieszczenie Starosty Lubaczowskiego z dnia 25.08.2017 r. w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa stacji bazow 2017-08-28
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie/przebudowie drogi wojewódzkiej 2017-08-22
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 z przyłączem gazowym PE-dn 25 do budynku miesz 2017-08-21
  Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubaczowa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów -Lubaczów - Granica Państwa 2017-08-18
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu LBC7002_A 2017-08-17
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 63 z przyłączem gazowym PE-dn 25 do budynku mieszkalnego w miejscowości Dąbków na d 2017-08-11
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4 x 35 mm2 wraz ze słupami i oprawami oświ 2017-08-07
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu LBC7004_A 2017-08-04
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii kablowej typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z przyłączami typu YAKXS 4 x 35 mm2 na działka 2017-08-02
  Obwieszczenie o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4 x 35 mm2 wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi na działka 2017-07-31
  Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: „Budowa linii kablowej typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z przyłączami typu YAKXS 4 x 35 mm2 na działkach nr ewid. grun 2017-07-31
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4 x 35 mm2 wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi na działka 2017-07-27
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa linii kablowej typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z przyłączami typu YAKXS 4 x 35 mm2 na działkach nr ewid. gruntów: 926, 930, 135 2017-07-27
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego sprawie inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z przyłączami typu YAKXS 4 x 35 mm2 na działkach nr ewid. gr 2017-07-25
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4 x 35 mm2 wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi na dzi 2017-07-24
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetl 2017-07-20
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 63 z przyłączami gazow 2017-07-21
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienie przez Wójta Gminy Lubaczów o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbków (Osiedle) i Opaka (Żuki) 2017-07-17
  Obwieszczenie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbków (Osiedle) i Opaka (Żuki) 2017-07-17
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 4 × 35 mm2 wraz ze słup 2017-06-26
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa linii kablowej typu YAKXS 4 x 120 mm2 wraz z przyłączami typu YAKX 2017-06-26
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa oświetlenia terenu stadionu na działce nr ewid. 416 w miejscowości Lisie Jamy 2017-06-14
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 588/14, 655, 287/3, 287/1 w miejscowości Opaka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na d 2017-06-13
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na linię kablową YAKXS 4 x 35 mm2 w ciągu drogi powiatowej Lubaczów – 2017-06-13
  Zawody strzeleckie oraz organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży z Gminy Lubaczów 2017-05-26
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa oświetlenia terenu stadionu na działce nr ewid. 416 w miejscowości Lisie Jamy 2017-05-23
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 588/14, 655, 287/3, 287/1 w miejscowości Opaka or 2017-05-12
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na linię kablową YAKXS 4 2017-05-12
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą „Budowa sieci wodociągow 2017-05-08
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa istniejącej linii napowietr 2017-05-08
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie notyfikacji w trybie artykułu 3 Konwencji z Espoo o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na teren Polski planowanego przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu licencji na d 2017-05-08
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 40 z przyłączem gazowym PE-dn 25 do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. 950/2, 951/3, 2017-05-05
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-2a z przeznaczeniem do eksploatacji w zastępstwie zużytego technicznie otworu studziennego S-2 ( 2017-05-04
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową drogi dojazdowej w celu 2017-05-02
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbków (Osiedle) i Opaka (Żuki) 2017-05-02
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 588/14, 655, 287/3, 287/1 w miejscowości Opaka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz 2017-05-02
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 49/2, 158, 168 oraz 177/3, 177/11, 177/8, 177/5, 176, 175, 174, 173, 17 2017-04-27
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 1000, 997/1, 951/4 w miejscowości Karolówka 2017-04-27
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 241/4, 241/2, 241/3, 240 w miejscowości Krowica Lasowa oraz na działkach o nr ewi 2017-04-27
  Obwieszczenie o wydaniu decyzja nr 7/2017/IKR/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej z przyłączem na działkach o nr ewid. gruntów: 723/2, 724/2 w miejscowości Basznia Górna 2017-04-24
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa sieci elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia typu 3 x XRUHAKXS 1 x 120/50 mm2 do zasilania farmy fotowoltaicznej na dz 2017-04-21
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia terenu stadionu na działce o nr ewid. gruntów 416 położonej w 2017-04-18
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 40 z przyłączem gazowym PE-dn 25 do budynku miesz 2017-04-07
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową o 2017-04-06
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o możliwości zapoznania się z treścią oraz pozostałą zgromadzoną w toku postępowania dokumentacją decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudo 2017-04-06
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na linię kablo 2017-04-06
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą.: Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-2a z przeznaczeniem do eksploatacji w zastępstwie zu 2017-04-06
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów 588/14, 655, 287/3, 28 2017-04-04
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 49/2, 158, 168 oraz 177/3, 1 2017-04-04
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 1000, 997/1, 951/4 w miejsco 2017-03-31
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 241/4, 241/2, 241/3, 240 w miejscowośc 2017-03-31
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN typu YAKXS 4x120 mm2 oraz przyłącza kablowego nN typu YAKXS 4x35 m2 do zasilania budynku miesz 2017-03-30
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej z przyłączem na działkach o nr ewid. gruntów: 723/2, 724/2 w miejscowoś 2017-03-29
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą Budowa sieci gazowej średniego 2017-03-28
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia typu 3 x XRUHAKXS 1 x 120/50 2017-03-27
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-2a z przeznaczeniem do eksploatacji w zastępstwie zużytego technicznie otworu stud 2017-03-27
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów: 241/4, 241/2, 241/3, 240 w miejscowości Krowica Lasowa oraz na dzia 2017-03-24
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów: 49/2, 158, 168 oraz 177/3, 177/11, 177/8, 177/5, 176, 175 2017-03-24
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji Budowa sieci elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia typu 3 x XRUHAKXS 1 x 120/50 mm2 do zasilania farmy fotowo 2017-03-24
  Projekt zmiany nr 1/2015 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubaczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-03-24
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą Budowa sieci wodociągowej na dz 2017-03-22
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji 2017-03-22
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą „Budowa sieci elektroener 2017-03-22
  Obwieszczenie o wydaniu przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla zamierzenia inwestycyjnego polega 2017-03-21
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na 2017-03-20
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa sieci wodociągowej z przyłączem 2017-03-20
  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1/2015 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubaczów 2017-03-16
  Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie wyboru i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 roku 2017-03-09
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE – dn 40 z przyłączem gazowym 2017-03-08
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN typu YAKXS 4x120 mm2 oraz przyłącza kablowego nN ty 2017-03-07
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania żądanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 2017-03-03
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Wykonanie zastępczego otworu studziennego S-2a z przeznaczeniem do eksp 2017-03-06
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej (kierunek od słup Nr 1 do słupa Nr 16 i od stacji trafo 15/0,4 kV do słupa Nr 17) na linię kablową typu YAKXS 2017-03-03
  OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie inwestycji pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN typu YAKXS 4x120 mm2 oraz przyłącza kablowego nN typu YAKXS 4x 2017-02-28
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. gruntów 240, 241/2, 241/3, 241 2017-02-27
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów 951/4, 997/1 2017-02-27
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. gruntów 49/2, 158, 1 2017-02-27
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach o nr ewid. grunt 2017-02-27
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa linii kablowej przyłącza elektroenergetycznego średniego 2017-02-24
  Obwieszczenie o wydaniu przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie postanowienia uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla zamierzenia inwestyc 2017-02-23
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia, uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla zamierzenia budowlanego pod nazwą „Budowa elektroenergetyczn 2017-02-22
  Ogłoszenie otwartego konkursu wniosków na realizację zadania własnego Gminy Lubaczów w zakresie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 r. 2017-02-17
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3/2017/IKR/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Basznia Górna i Podle 2017-02-10
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach o nr ewid. gruntów: 558, 547, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 449, 4 2017-02-07
  Obwieszczenie o postanowieniu dotyczącym postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej (kierunek od słup Nr 1 do słupa Nr 16 i od stacji trafo 15/0,4 kV do słupa Nr 17) na lin 2017-02-03
  Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Lubaczowskiego postanowienia uzgadniającego projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych dla przedsięwzięcia pod nazwą przebudowa linii napowietrznej (kierune 2017-01-31
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn typu YAKXS 4 x 120 mm2 oraz przyłą 2017-01-30
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową 2017-01-26
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową 2017-01-26
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2017/IKR/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Tymce i Załuże 2017-01-18
  OBWIESZCZENIE o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego drogi gminnej 2017-01-09
  Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bas 2017-01-05
  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o otrzymaniu w dniu 27 grudnia 2016 r. opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie, o wydaniu w dniu 30 grudnia 2016 r. postanowienia o konieczności przeprowadzenia 2017-01-04
  Fundusze Europejskie Program Regionalny
  Rzeczpospolita polska
  Podkarpackie przestrzeń otwarta
  Europejski Fundusz Społeczny