Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Gmina

Drukuj
Grupa: Gmina
Nr pozycji 10
Nazwa pozycji: Uchwały rok: 2010
Data publikacji: 2010-02-13
Osoba, która stworzyła pozycję:  Tomasz Mach
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Pieróg
III Sesja Rady Gminy Lubaczów
  Część: 2 III Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr III/31/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-30 W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Oleszyce dotyczącego zaopatrzenia w wodę z wodociągu grupowego Mokrzyca - Dachnów - Futory mieszkańców miejscowości Futory.
Uchwała nr III/30/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-30 W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Cieszanów dotyczącego zaopatrzenia w wodę z wodociągu grupowego Mokrzyca - Dachnów - Futory mieszkańców miejscowości Dachnów.
Uchwała nr III/29/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-30 W sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości.
Uchwała nr III/28/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-30 w sprawie określenia wzoru informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
Uchwała nr III/27/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-30 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubaczów z dnia 12 listopada 2010 r. Nr LIV/514/2010 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
Uchwała nr III/26/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-30 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2010 rok.
Uchwała nr III/25/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-30 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Uchwała nr III/24/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-30 W sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie.
Uchwała nr III/23/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-30 w sprawie zaliczenia dróg i ulic do dróg publicznych o kategorii dróg gminnych.
  Część: 1 III Sesji Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr III/21/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego.
Uchwała nr III/20/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-21 w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/513/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Załużu.
Uchwała nr III/19/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-21 w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/512/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Załużu w celu jego przekształcenia w spółkę prawa handlowego.
Uchwała nr III/18/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-21 W sprawie wyrażenia opinii odnośnie wszczęcia postępowania likwidacyjnego części odcinka linii kolejowej szerokotorowej 1520 mm nr 116 Werchrata - Kaplisze w km 4,000 do km 22,554.
Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-21 W sprawie wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie w park wiejski z ogródkiem jordanowskim w Baszni Dolnej.
Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-21 W sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lubaczów.
Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-21 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2010 rok.
Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-21 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Lubaczów do składu Rady Społecznej SP ZOZ w Lubaczowie.
Uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.
II Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr II/12/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-06 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2010 rok.
Uchwała nr II/11/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-06 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 rok.
I Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr I/10/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-01 W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Lubaczów.
Uchwała nr I/9/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-01 W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa Rady Gminy Lubaczów.
Uchwała nr I/8/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-01 W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowej Rady Gminy Lubaczów.
Uchwała nr I/7/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-01 W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lubaczów.
Uchwała nr I/6/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-01 W sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Lubaczów.
Uchwała nr I/5/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-01 W sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubaczów.
Uchwała nr I/4/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-01 W sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubaczów.
Uchwała nr I/3/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-01 w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Lubaczów.
Uchwała nr I/2/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-01 W sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Lubaczów.
Uchwała nr I/1/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-12-01 w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Lubaczów.
LIV Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr LIV/523/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-11-12 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2010 rok
Uchwała nr LIV/522/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-11-12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2010 rok.
Uchwała nr LIV/521/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-11-12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lubaczów nieruchomości stanowiącej własność Kopalni Siarki "Machów"Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnobrzegu.
Uchwała nr LIV/520/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-11-12 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
Uchwała nr LIV/519/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-11-12 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Lubaczów
Uchwała nr LIV/518/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-11-12 w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne przeznaczone pod działalność gospodarczą
Uchwała nr LIV/516/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-11-12 W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała nr LIV/515/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-11-12 W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała nr LIV/514/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-11-12 W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
Uchwała nr LIV/511/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-11-12 W sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko na lata 2010-2018 dla Gminy Lubaczów oraz Podsumowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubaczów na lata 2010-2018.
Uchwała nr LIV/510/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-11-12 W sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubaczów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Lubaczów.
Uchwała nr LIV/509/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-10-27 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2010 rok.
Uchwała nr LIV/508/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-10-27 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2010 rok.
Uchwała nr LIV/507/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-10-27 W sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2010 rok.
LIII Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr LIII/506/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-10-14 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2010 rok.
Uchwała nr LIII/505/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-10-14 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2010 rok.
Uchwała nr LIII/504/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-10-14 W sprawie udzielenia pomocy finansowej.
LII Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr LII/503/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-09-27 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2010 rok.
Uchwała nr LII/502/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-09-27 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2010 rok.
Uchwała nr LII/501/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-09-27 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2010 rok.
Uchwała nr LII/500/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-09-27 W sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów przekraczających granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2010 rok.
Uchwała nr LII/499/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-09-27 W sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2010 rok.
Uchwała nr LII/498/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-09-27 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2010 rok.
Uchwała nr LII/497/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-09-27 W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lubaczów.
LI Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr LI/496/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-09-10 W sprawie zmiany uchwały nr XLIX/487/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany limitu wydatków wykonywania wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała nr LI/495/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-09-10 w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2010 rok.
Uchwała nr LI/494/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-09-10 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 rok.
L Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr L/493/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-08-18 W sprawie sprzedaży praw do Jednostek Pochłaniania CO2 (dwutlenku węgla) uzyskanych w okresie czterdziestu lat z upraw leśnych stanowiących własność Gminy Lubaczów.
Uchwała nr L/492/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-08-18 W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2010 rok.
Uchwała nr L/491/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-08-18 W sprawie: zmiany limitu wydatków wykonywania wieloletnich programów inwestycyjnych.
Uchwała nr L/490/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-08-18 W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2010 rok.
Uchwała nr L/489/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-08-18 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lubaczów w sprawie udzielenia pomocy finansowej
XLIX Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XLIX/487/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-07-28 w sprawie zmiany limitu wydatków wykonywania wieloletnich programów inwestycyjnych
Uchwała nr XLIX/486/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-07-28 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy na 2010 r.
Uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-07-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r.
Uchwała nr XLIX/484/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-07-28 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Opaka na lata 2010-2017
Uchwała nr XLIX/483/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-07-28 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lisie Jamy na lata 2010-2017
Uchwała nr XLIX/482/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-07-28 ANULOWANA NUMER
Uchwała nr XLIX/481/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-07-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2010 rok.
Uchwała nr XLIX/480/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-07-28 w sprawie zmiany limitu wydatków wykonywania wieloletnich programów inwestycyjnych
Uchwała nr XLIX/479/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-07-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r.
Uchwała nr XLIX/478/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-07-28 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2010 r.
XLVIII Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XLVIII/477/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-07-09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r.
Uchwała nr XLVIII/476/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-07-09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r
Uchwała nr XLVIII/475/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-07-09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r
Uchwała nr XLVIII/474/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-07-09 w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla GOK w Lubaczowie
Uchwała nr XLVIII/473/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-07-09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r
Uchwała nr XLVIII/472/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-07-09 w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Załużu
Uchwała nr XLVIIII/471/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-07-09 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubaczów za I półrocze danego roku budżetowego.
Uchwała nr XLVIII/471/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-07-09 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubaczów za pierwsze półrocze 2010 r.
Uchwała nr XLVIII/470/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-07-09 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy Lubaczów na 2010 rok
Uchwała nr XLVIII/469/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-07-09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Lubaczów a Województwem Podkarpackim określającej szczegółowe zasady współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach trzeciej osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”.
Uchwała nr XLVIII/468/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-07-09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubaczów na rzecz Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe dla Nadleśnictwa Lubaczów
Uchwała nr XLVIII/467/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-07-09 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody
XLVII Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XLVII/466/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-06-09 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lubaczów nieruchomości stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
Uchwała nr XLVII/466/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-06-09 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Lubaczów nieruchomości stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie
Uchwała nr XLVII/465/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-06-09 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego
Uchwała nr XLVII/464/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-06-09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lubaczów na 2010 r
XLVI Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XLVI/463/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-05-28 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Gorzyce
Uchwała nr XLVI/462/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-05-28 w sprawie uczczenia 75 rocznicy nadania honorowego obywatelstwa i śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego
Uchwała nr XLVI/461/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-05-28 w sprawie XX rocznicy odtworzenia samorządu terytorialnego
XLV Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XLV/460/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-05-26 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Lubaczów w przedmiocie złego stanu drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji przy ul. Zielonej nr 2 w Lisich Jamach
Uchwała nr XLV/459/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-05-26 w sprawie zmiany warunków pracy i płacy radnych Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XLV/458/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-05-26 w sprawie zmiany limitu wykonywania wieloletnich programów inwestycyjnych
Uchwała nr XLV/457/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-05-26 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2010 r
Uchwała nr XLV/456/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-05-26 w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań Gminy Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez rade Gminy Lubaczów na 2010 r.
Uchwała nr XLV/455/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-05-26 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lubaczów na 2010 r.
Uchwała nr XLV/454/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-05-26 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/441/2010 Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XLV/453/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-05-26 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zaopatrzenia w wodę (Futory)
Uchwała nr XLV/452/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-05-26 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Lubaczów
Uchwała nr XLV/451/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-05-26 w sprawie założenia i prowadzenia szkolnego schroniska młodzieżowego w Krowicy Samej
XLIV Sesja Rady Gminy Lubaczów
Uchwała nr XLIV/450/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-04-28 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego zalesienia gruntów rolnych na terenie gminy Lubaczów
Uchwała nr XLIV/448/2010 Rady Gminy Lubaczów z dnia 2010-04-28 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży działki
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny

Ilość odwiedzin: 2186322

Realizacja: BUK Softres